Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Standard beskrivelse

Botilbuddet ”Birkebo”​

Klejtrupvej 15, Sdr. Onsild -9500 Hobro
Mariagerfjord Kommune
CVR-nr.: 40 60 80 52
Telefon: 98 54 44 60. Mobil: 21 25 44 60
E – mail adresse: mail@birkebo1og2.dk

Hjemmeside: www.birkebo1og2.dk​​

Info:​

Organisationsform: privat

Leder: Janne Gudum

Stedfortræder: Susanne Berg

Antal medarbejdere: 10 (9,5 fuldtidsmedarbejdere)

Godkendende myndighed: Socialtilsyn Nord -

Tilsynskonsulent: Karen Møller Nielsen

Antal pladser: 13

Aldersgruppe: voksne over 18 år,

Målgruppe: sentudviklede unge / unge med særlige behov

Priser 2019:

Botilbud:

Botilbuddets takst §107:                40.997 kr. pr. måned

Egenbetaling b1:                               3.250 kr. pr. måned (Fratrækkes)

Egenbetaling b2:                              3.808 kr. pr. måned (Fratrækkes)

Kostbetaling:             1.872 kr. pr. måned    

Dagbeskæftigelse §104:

Findes på stedet som en del af Botilbuddet. Elever som ikke er tilknyttet Botilbuddet kan godt være en del af dagtilbuddet alligevel.

Dagtilbuddets takst:       12.256 kr. pr måned

STU:

Findes på stedet, organiseret som et ApS:       18.500 kr. pr måned, juli måned er betalingsfri.

Bostøtte:

Pris pr. time: 370,00 kr.​

Birkebo har åbent året rundt.

Fysiske rammer:

Botilbuddet er beliggende på 1 landejendom, fordelt på 2 seperate bygninger. Den ene bygning kaldet B1, er der plads til 9 borgere, mens der er plads til 4 borgere i den anden bygning, kaldet B2. 

På B1 er der fælles stue, køkken/alrum, aktivitetsrum, 3 badeværelser. Den anden ejendom er indrettet til beboelse for 4 unge. Der er fælles køkken, stue og 2 badeværelser. Alle borgere har naturligvis eget værelse.

Ejendommene ligger I naturskønne omgivelser 1 km. fra Sdr. Onsild og 7 km. fra Hobro.​

Godkendelsesgrundlag:

Botilbuddet Birkebo er godkendt som midlertidig privat botilbud for voksne efter lov om social service § 107.

Godkendelsen er udtryk for, at botilbuddet er generelt egnet til nedenfor nævnte målgruppe jf. Lov om socialservice § 144.​

Målgruppe:

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune modtager ”Birkebo” op til 12 voksne fra 18 år, der er sentudviklede og som har sociale - og adfærdsmæssige handicaps. 

De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole. De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger. Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo – og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af, at være sammen med andre unge og voksne I et socialt fællesskab. Det er en forudsætning for optagelse I botilbuddet, at de unge er beskæftiget I dagtimerne, enten I Birkebos dagtilbud eller I en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. Tilrettelagt I samarbejde med botilbuddet.​

Birkebo modtager ikke kriminelle.

I særlige tilfælde kan en ung med mindre misbrugsvanskeligheder blive optaget.

Efter los målgruppe – kategorier modtager vi unge med følgende problemstillinger:​

Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. Lettere psykisk udviklingshæmmede herunder ”sent udviklede”, der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige.​

Varigheden af opholdet:

Min. 1 år.

Personalenormeringen er:

9.5 fuldtidsmedarbejdere til 12 unge.​

Særlige kompetencer hos medarbejderne:

Alle vore medarbejdere er headhuntede. Vi søger – og har fundet medarbejdere der besidder evnen til at se det positive og vise respekt I forhold til andre mennesker. De hviler I sig selv og kan sætte grænser. Deres hjem er åbne for Birkebos unge. De har alle et godt humør, og viser selv ”det gode eksempel”. Alle er indstillet på at få supervision - både samarbejdssupervision og sags supervision.

Alle er indstillet på at trække på fælles hammel, alle tager ansvar, hvilket giver overskud til at tage sig af det, som vi ønsker, nemlig de unge.

Det ligger selvfølgelig sideløbende med en overordnet faglig udvælgelse, så vi føler os kvalificerede og påklædte til at løse de opgaver, vi påtager os.

Medarbejderstaben består af:​

6 pædagoger

1 sundheds- service sekretær / blomsterdekoratør

1 lærer

1 murer ( pædagogmedhjælper )

1 kleinsmed (pædagogmedhjælper)

1 administrativ medarbejder

1-2 pædagogstuderende

Botilbuddets indhold:

Birkebo praktiserer en struktureret og forudsigelig hverdagslæring, hvor madlavning, indkøb, personlig hygiejne og fremtoning, personlig økonomi og fritidsliv med aktiviteter og sociale relationer indgår som vigtige elementer. Vi støtter den unge I at opretholde/skabe personlige netværk.

Der arbejdes I dagligdagen med ”Mesterlæreprincippet”.​

Den ydre struktur og forudsigelighed kombineres med individuelle input f.Eks. I form af personlige samtaler og synlige personlige udviklingspunkter / udviklingsmål. Desuden arbejdes der blandt andet med at synliggøre adfærd og relationer samt logisk konsekvens. Valg af metode er individuel.

Vi har kontaktpersonordning.​

Overordnet tænkes der positivt, der fokuseres på det, den unge kan, så fokus flyttes fra det negative og det der går mindre godt. På Birkebo er holdningen, at det er vigtigt, at den unge føler sig accepteret, holdt af og behandlet med respekt. Der forsøges at skabe en varm atmosfære med glæde og humor I hverdagen.

Birkebos døgnrytme:

Dagligdagen starter kl. 8.00, hvor medarbejderne er rundt at vække de unge, som ikke selv formår at stå op.

Kl. 8.00 morgenmad + morgen-hygiejne

Kl. 9.00 går vi til arbejdet, der er fastlagt efter skema, da det giver de unge forudsigelighed og dermed ro og tryghed.

Der er en kort kaffepause på de forskellige værksteder om formiddagen

Der er frokostpause mellem kl. 12 og kl. 13

Der er kaffepause fra 15.30 til 16.00

Kl. 16 går en del af personalet hjem. Der bliver 2 tilbage, der sammen med de unge på skift, klarer aftensmaden, og er der til snak, hygge og aktiviteter I de 2 huse.

Kl. 21 går den ene medarbejder hjem.

Kl. 22 går sidste mand hjem.

I princippet er der ingen nattevagt, men lederparret sover lige ved siden af, og de unge henvender sig til dem, hvis der opstår problemer, eller hvis de får det dårligt. Det sker, men det er sjældent. Hvis ikke de er hjemme, laves der aftaler om, hvem der kan ringes til, hvis der opstår problemer.

Det socialpædagogiske forløb:​​

Visitationen begynder med, at den unge evt. Sammen med forældre og sagsbehandler, kommer på besøg, hvor vi snakker, og får et indtryk af, om han/hun passer ind I gruppen, og om han/hun tilfører gruppen det, den mangler.Her udleveres vores pjece, hvis ikke den er fremsendt på forhånd.

Birkebo får herefter tilsendt sagsresume.

Senere laves der aftale om forsørgelsesgrundlag, handleplan og kontrakt, som skal være underskrevet inden indflytning.Da den unge ofte skal have et efterskoleforløb afsluttet, er det meget tit I god tid, vi har alle formaliteter på plads.

​Indslusningsordning:​

På Birkebo har vi en indslusningsordning, der strækker sig over 1-2 uger, hvor vi gennem nært samvær lærer hinanden at kende.

Den første uge er nøje planlagt og går med praktiske gøremål såsom:

Indkøb af møbler og diverse ting til værelset

Flytning af adresse på folkeregisteret

Oprettelse af konti I den lokale bank

Præsentation af hvad lokalområdet har at byde på. Vi mener, det er vigtigt at have et tilhørsforhold til, - og blive genkendt af dem man omgiver sig med.

Herudover skal værelset klargøres. Værelset skal møbleres og gøres hyggeligt.

Sideløbende hermed hilses på kommende kammerater, kontaktpersonen og de øvrige medarbejdere. I indslusningsforløbet lægger vi vægt på, at den unge får meget voksenkontakt, så han/hun kan føle sig tryg ved at være her, og der skabes grobund for gensidige relationer og tillid.

Hen ad vejen informeres den unge om dagens struktur/forløb, Birkebos regler og andre relevante ting I den udstrækning, vi mener, den unge er I stand til at rumme det.

Bearbejdning og stabilisering

Efter indslusningen starter denne fase.​

Vi laver et dagskema som gennemgås med den unge.

Hverdagens rutiner og aktiviteter begynder så småt. Vi sørger for megen voksenstøtte, så den unge kan føle sig tryg.

Vi begynder at bevidstgøre den unge om at overveje/opstille muligheder og mål. Her er det vigtigt med en løbene dialog, så det bliver en realistisk vurdering af egne ressourcer. Det kan tage tid.

Vi støtter den unge med at opdele udviklingen I små overskuelige trin. Dette gøres skriftligt I form af udviklingspunkter/udviklingsmål. Vi tilstræber at holde møde med den unge for at gennemgå og revidere udviklingsmål og arbejdspunkter, både for at sikre at vi I personalegruppen til stadighed fastholder målet med den unges ophold, men også for at støtte den unges bevidsthed om, at målene skal tages alvorligt. Den enkelte unge er til ungesamtale ca. Hver 3 mdr.

Vi opsamler fortløbende erfaringer om den unges vanskeligheder/problemer.

Vi udvikler specielle pædagogiske metoder/støtteforanstaltninger I forhold til den unges særlige vanskeligheder.

Eksempelvis:

 • video/rollespil til træning af sociale færdigheder.
 • adfærdstræning til overvindelse af angst.
 • adfærdstræning til acceptabel sproglig form og kontakt.
 • arbejdsskema tilpasset hver enkelt opgave og person.

For at støtte og opmuntre den unge gør vi bl.A. Følgende:

 • direkte ros, knus og klem.
 • anerkendelse I form af belønning.
 • fremhævelse I andres påhør.
 • humor og ”smådril” for at udvikle tolerance.
 • nye udfordrende opgaver, når man er parat til det, så man vokser.

Vi holder husmøde til gensidig orientering af hinanden, om ting der vedrører alle.

Her tages beslutning om større ting, så som ferierejsemål, udflugter, fester og udformning af hus regler.

Vi er meget opmærksomme på, at mødet skal være rart. Det er ikke I dette forum, man kritiserer hinanden, men her lærer man mødekultur.

Hvis den unge bryder regler og normer eller krænker andre, reagerer vi I første omgang spontant for at stoppe det. Dernæst forsøger vi at finde en logisk konsekvens. Her overvejer vi I personalegruppen, hvad den unge kan lære af, hvad vedkommende kan forstå intellektuelt og

”bære” følelsesmæssigt.

I særlige tilfælde, hvor den unges handlinger vurderes til fare for at kunne skade eget helbred, sundhed, økonomi eller omdømme, går vi – efter at have taget stilling I personalegruppen – ind og overtager ansvaret.

Det kan være I forhold til:

 • indtagelse af medicin (tilsigtet og utilsigtet).
 • hygiejne.
 • kost (sundhed og vægt).
 • tab af formue – trussel om gæld.

I tilfælde af brug af magtanvendelse, følger vi de til enhver tid gældende regler. Birkebo har haft 4 tilfælde, hvor magtanvendelse har været nødvendig I de forgangne 22 år.

Omfang af forældreinddragelse vurderes individuelt. Det er forskelligt I hvilken grad den unge har behov for selvstændighed, frigørelse eller at være tilknyttet forældrene.

Vi holder møde med den unge, sagsbehandler, forældre (evt.) og kontaktperson efter 3 måneder, hvor det vurderes, om Birkebo er det rette tilbud.

Når det er på plads, holdes der efterfølgende møde hvert halve år, hvor Birkebo laver dagsorden og statusrapport. Til mødet fremlægger den unge sine punkter og fortæller om sine mål. Birkebo fremlægger problemstillinger og arbejdspunkter, der diskuteres tidsperspektiv for opholdet, og der evalueres handleplan.

Udslusning:

 • udslusningen begynder hvis:
 • den unge har et realistisk ønske eller krav om det.
 • Birkebo mener tiden er inde.
 • det er et led I handleplanen.
 • bevillingen ophører.

Den unge skal som det første være forberedt og indstillet psykisk og følelsesmæssigt, på det der skal ske. Dernæst er der mange praktiske ting, der skal gøres, så som at blive meldt I en boligforening, finde ud af hvor man skal bo og hvilket netværk der kan findes og anvendes. Der skal desuden købes køkkenting m.M. (her er der meget godt at finde på de lokale loppemarkeder). Når der er fundet en lejlighed, er vi den unge behjælpelig med klargøring og med flytning, hvis han/hun ønsker det.

Denne periode varer som oftest mellem 4 og 6 måneder.

Når den unge er flyttet ud, er der mulighed for at etablerer efterværn.​

Sikring af personalets personlige og faglige trivsel​:

Medarbejderne på Birkebo har forskellig faglig baggrund. Det mener vi, er en hel klar styrke, som vi udnytter positivt personligt så vel som fagligt.

I det daglige gør vi meget ud af, at have det sjovt sammen. Vi driller og gør godmodigt grin med hinanden. Der er stor åbenhed I gruppen. Klager, kritik, ønsker, savn og glæder bliver meddelt I gruppen. Konflikter, modsætninger, misforståelser eller uenigheder tages direkte op, så det ikke ligger og bliver gammelt. Afhængig af hvad der er tale om, tages det op personligt eller på medarbejdermødet. Her er intet problem for stort eller for småt.

I gruppen er der en udbredt hjælpsomhed og smidighed I udførelsen af det daglige arbejde med de unge.

Alle trækker på fælles hammel, og der er stor opbakning og forpligtelse overfor fælles beslutninger, også selv om man måske ikke er enig I beslutningen. Det er på den anden side også acceptabelt, at der sker afvigelser med en truffet beslutning, hvis den I praksis viser sig uhensigtsmæssig. Her orienteres gruppen selvfølgelig.

Udover ovenfornævnte gør vi bl.a. følgende for at styrke den personlige trivsel:​

 • arrangere fester til jul og sommerferier (med de unge).
 • tager på fællesferier(med de unge).
 • inviterer hinanden med til runde fødselsdage m.M.(hvis man har mulighed og lyst).
 • giver hinanden omsorg.
 • får samarbejdssupervision.

Vi styrker bl.a. den faglige trivsel ved følgende:​

 • ugentlig personalemøde.
 • sagssupervision.
 • målrettede kurser.
 • temadage.
 • teoretiske undervisningsforløb.

Standardbeskrivelsen er udarbejdet I november 2002 efter los vejledning for børne- unge området. Vi har tilrettet den, så den har kunnet anvendes på Birkebo. Vi har lavet den I fællesskab, og vores supervisor - psykolog Henning Pedersen – har assisteret os.

Standardbeskrivelsen vil løbende blive opdateret.

Sidst opdateret I september 2016.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​