Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

S.T.U

Vi vil meget gerne henvise jer til OCN-linket nederst på siden, da alle medarbejdere som er omkring STU-eleverne er uddannet vejledere. De unge som er i STU hos os har nu mulighed for at tage OCN-moduler i alt lige fra madlavning - svejsning - konflikthåndering og mm. Modulerne er allerede implimenteret i vores daglige arbejde med STU-eleverne.

Formålet med STU er at:​

 • Den unge opnår personlige muligheder for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet.
 • Den unge opnår faglige kompetencer til uddannelse og/eller beskæftigelse.
 • Den unge opnår sociale kompetencer til et selvstændigt fritidsliv og voksenliv.​

Indstilling og visitation:​

Ungdomsuddannelsesvejlederen indstiller til kommunens visitationsudvalg.

Vi tilbyder:

Et arbejdsmiljø, hvor det er den enkelte unge der er i fokus. Birkebo-STU er et lille sted, hvor det enkelte individ har mulighed for at arbejde i meget små grupper eller helt alene med afskærmning. Dette ser vi som værende en af vores største styrker.

Birkebo har desuden mere end 21 års erfaring med denne gruppe unge, hvilket har givet os mange erfaringer i, hvordan vi forbereder de unge til et voksenliv med størst mulig selvstændighed, og til at udsluse dem til det.

Vi har følgende 3 STU-tilbud.​

1. En samlet uddannelse med alle uddannelsens elementer

2. Et 12-ugers afklaringsforløb

3. Et praktiksted for unge der er påbegyndt et STU-forløb hos anden udbyder.

Hvis den enkelte unge har behov for decideret skoleundervisning i dansk og matematik, skal det forventes at dette tilbud gives af Specialskolen for voksne i Aars / Arden.

12 ugers introduktionsforløb

De første 12 uger på Birkebo STU vil være et afklaringsforløb, hvor der vil blive fokuseret på følgende:

Tryghed i det nye:​

 • Hvor er jeg landet ?
 • Hvilke muligheder har jeg i nærområdet ?
 • Hvordan er infrastrukturen ?
 • Hvem er her ellers af unge og voksne ?
 • Hvilke muligheder er her (værksteder, dyr, maskiner osv.) ?
 • Hvordan er dagsstrukturen på stedet ?
 • Indretning af værelse, hvis botilbudet er tilkøbt ?

Den unge lærer de voksne at kende og de voksne lærer den unge at kende:

Den første periode vil den unge have en tæt kontakt til de voksne på stedet, og i særdeleshed den unges nye kontaktpædagog, dette for at opbygge et tillidsfuldt samarbejde fra starten.

Fysiske funktionsniveau:​

Der vil blive observeret på den unges fysiske funktionsniveau for at afklare om den unges ønsker og forventninger harmonerer med den egentlige formåen. Der vil her være mulighed for at skemalægge motion og træning for den unge, således at disse ønsker og forventninger kan realiseres med tiden.

Faglige niveau:​

Den unges faglige kompetencer vil blive afklaret, dette for at de voksne ikke stiller for høje krav til den unge (læsning af brugermanual/undertekster, udregning af mål osv.). Det er desuden vigtigt at kende den unges faglige niveau i forhold til den samlede uddannelsesplan.

Personlige og sociale kompetencer:​

Der vil her blive observeret på den unge i forhold til:

Kreativitet, Effektivitet, Beslutsomhed, Stabilitet, Tålmodighed, Tolerance, Empati, Engagement, Fleksibilitet og mm.

Arbejde på værkstederne:

Den unge kommer rundt og afprøver de forskellige værksteder, for herigennem at få et indblik i, hvilke muligheder vi har her på stedet.

 • Træværksted
 • Metalværksted
 • Produktionsværksted
 • Kreativ værksted
 • Biavl
 • Frugtplantage
 • Får
 • Høns
 • Skovbrug
 • Landbrug
 • Køkken
 • Husholdning

Den unge får prøvet sig selv af i, hvad det vil sige at have en arbejdsdag.

Medinddragelse af den unge og dennes netværk:

Dette punkt finder vi særdeles vigtig, da det er den unge selv og dennes netværk der kender den unge bedst. Vi har derfor den holdning, at des bedre samarbejde vi får i stand fra starten, des bedre forudsætninger har den unge for at gennemføre hele uddannelsen.​

Uddannelsesplan:​

Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde med den unge, dennes forældre, UU-vejlederen samt kontaktpersonen på Birkebo.

Når uddannelsesplanen er lavet, starter den unge på den skræddersyede linje.

Stu-forløbet omfatter:

 • En almendannende del
 • En specifik del
 • Praktik i virksomheder og institutioner

Den almendannende del retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling.

​På STU-Birkebo samles alle STU elever minimum 1 dag om ugen, hvor der er fælles undervisning. Her starter en arbejdsdagen med at de unge ser et ca. 10 minutters nyhedsindslag. For de bogligt stærke elever kan dette erstattes af avislæsning. Herefter vil de voksne gennemgå dagens udsendelse/nyheder med de unge og diskutere ud fra dette. Dette vil resultere i, at den unge vil få en større samfunds-bevidsthed, samt få øjnene op for, at de selv er aktive spillere i samfundet. Foruden dette, lærer den unge, at kommunikere på en hensynsfuld og respektabel måde, samt udvikler evnen til at diskutere på en social anerkendt måde, hvor der vil blive lyttet til den unges holdninger og meninger. Alt dette kan være fremmende for den unges selvtillid og selvværd.

I denne forbindelse kan der laves små grupper med unge, hvor der vil blive lavet social træning. Dette vil give mulighed for at diskutere ømtålelige emner som begravelse, sygdom og forelskelse. Dette kan være medvirkende til at de unge imellem skaber nogle gode sociale relationer, da de i disse situationer er sammen om det fælles tredje.

Alle unge under denne uddannelse vil blive undervist i forhold til almindelig daglig levevis. Dette indebærer husholdning / bo-undervisning, hvor den unge vil blive vejledt i oprydning, rengøring, varieret madlavning herunder planlægning og indkøb, døgnrytme, personlig hygiejne, tøjvask samt økonomi.

Den unge vil desuden blive undervist i dansk og matematik i hverdagssituationer, hvilket kan være læsning af madopskrifter, brugsanvisninger, udregning til indkøb, matematik til udmåling, udregning af fodermængde osv. Mange unge lagrer denne form for undervisning bedre, da det har en nytteværdi for dem, de kan med andre ord se formålet med at lære det.

Den unge vil desuden blive guidet i forhold til, hvilke tilbud det offentlige har.

Den specifikke del støtter udviklingen af den unges interesser, evner samt særlige færdigheder.

For at den unge kan få en følelse af at ”mestre eget liv”, finder vi det vigtigt at vi plejer de interesser den unge har. Vi vil støtte op om de ting den unge giver udtryk for at kunne lide. Eksempler herpå kunne være, rollespil, badminton, skak, knallerter, ridning, holdsport og meget mere. Uanset hvad den unge finder interessant, vil vi gøre alt for at finde tilbud der kan dække disse behov. Hvis det lykkes at finde et sådant tilbud, vil den unge udvikle sine sociale færdigheder i samspillet med andre også udenfor eget regi. Desuden kan det være medvirkende til, at relationen mellem den unge og dennes kontaktpædagog bliver styrket, da de voksne som udgangspunkt vil være med i opstartsfasen af aktiviteterne.

Træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter indebærer virksomhedsbesøg hos flere lokale virksomheder med henblik på, at den unge får viden om og kendskab til de mange muligheder erhvervslivet kan tilbyde. Den unge vil blive undervist i arbejdsmarkedsforhold og trænet med henblik på praktik i virksomheder og institutioner. Dette kan eksempelvis være, det at holde sig beskæftiget med den samme arbejdsopgave et par timer, en hel dag, måske en uge. Vi vil stille nogle af de samme krav i denne træning, som vi ved, at virksomhederne vil gøre.​

Praktik i virksomheder og institutioner. Når den unge vurderes klar til det, vil han/hun komme ud i praktikker hos virksomheder. Der vil her blive taget stort hensyn til, hvilke ønsker den unge selv har i forhold til evner og interesser. Den unge, dennes kontaktpædagog samt praktikstedet vil under hele forløbet have en tæt kontakt, hvor der vil blive evalueret på den unges arbejdsindsats.

Uanset hvilken linje den unge vælger, vil der løbende blive afholdt interne kurser, hvor den unge får lov at vise, hvad han/hun har lært i forhold til eksempelvis motorsavs vedligeholdelse, traktorkørsel, beskæring, køkkenhygiejne, husholdning osv

De elever der vurderes egnet, vil blive tilbudt at tage traktorkørekort, hvor den unges kontaktpædagog følger undervisningen tæt både praktisk og teoretisk, for dermed at give den unge de bedste forudsætninger for at gennemføre og dermed bestå prøverne. I den forbindelse kan vi på stedet lave en øvebane, hvor den unge kan få lov at afprøve tingene i vores traktor inden køreprøven.

I enkelte tilfælde gælder ovenstående også for bilkørekort, hvis det vurderes at den unge vil få stor gavn af det i forhold til kommende beskæftigelse.

Studierejse:

Hvert år til sommer vil der være en studierejse. Denne tur er typisk på 5-8 dage og kan være alt lige fra skitur, sommerferie i udlandet, ferie i Danmark. Deltagelse i denne tur er gratis for dig som STU-elev.

Indhold:​

Nedenstående er nogle af de elementer vi kan tilbyde til en uddannelsesplan:

 • Arbejde på et træværksted
 • Arbejde på metalværksted
 • Mekanik og IKT
 • Almindeligt bygningsvedligehold indvendigt såvel som udvendigt
 • Pleje af grønne udenomsarealer
 • Genbrug og affaldssortering
 • Brug og vedligehold af almindelig håndværktøj, elværktøj, måleinstrumenter, måleudstyr, bore-, skære, og slibemaskiner, trykluftudstyr samt svejseapparat
 • Brug og vedligehold af haveredskaber, herunder motorsav, buskrydder, havetraktorer, traktor, hækklippere osv.
 • Materialeforståelse
 • Vedligehold af biler
 • Arbejdsmiljø og ergonomi herunder førstehjælp
 • Plantevækst
 • Såning
 • Landbrugsråvarer
 • Traktor og maskiner
 • Dyr, herunder får, høns, kreaturer, grise og evt. andet
 • Frugtplantage
 • Biavl
 • Skovmaskiner, herunder, flækmaskiner, save og motorsave
 • Skovfældeteknikker
 • Miljøet
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Grundlæggende beskæring
 • Madlavning
 • Indkøb
 • Hygiejne
 • Kendskab til de forskellige råvarer
 • Rengøring
 • Tøjvask​

Hvis du ønsker yderligere informationer i forhold til hvad vi tilbyder i Birkebos STU, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.​

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​