Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Praktikstedsbeskrivelse

Beskrivelse af praktikstedet​

PRAKTIKSTEDETS NAVN

Botilbudet Birkebo​

ADRESSE​

Botilbuddet Birkebo Klejtrupvej 15, Onsild​

POSTNR. OG BY

9500 Hobro

TLF. NR

MAIL ADRESSE

Institutionstype / foranstaltning / organisering

Institutionstype / foranstaltning

Antal børn/unge/voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstider

Birkebo er et privat botilbud efter Servicelovens § 107. Vi modtager unge fra 18 år og opefter. De unge er sentudviklede og har sociale- og adfærdsmæssige handicaps. Nogle unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger. Vi har 2 afdelinger og har døgnåbent, dog med personale dækning fra 08.00 til 22.00.

Dagbeskæftigelse er et dagtilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. Der ud over yder vi bostøtte til unge i egen lejlighed, der tidligere har boet på Birkebo (Lov om social service § 85).

Foruden dette tilbyder vi også særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).​

Ansatte

Personalenormering

Faggrupper og funktioner

Vi er 10 ansatte og personalegruppen består af pædagoger, en lærer, en murer, en kleinsmed, 1 studerende og 1 kontormand.

Kontaktpersoner for praktikken

Janne Elmegaard Thuesen Helene Boje Hem

Dato for udfyldelse og/eller seneste redigering af praktikstedsbeskrivelsen: September 2016

Praktikstedets formål

Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc.​

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE​

Målgruppe:

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune modtager ”Birkebo” op til 12 unge over 18 år, der er sentudviklede og som har sociale - og adfærdsmæssige handicaps.

De unge vil typisk have haft ringe udbytte af folkeskolen og have gået på specialskole. De unge kan have mindre fysiske/psykiske handicaps eller udredte og velbehandlede psykiatriske problemstillinger.

Fælles for målgruppen er, at de har behov for en helhedsorienteret indsats, der afklarer fremtidige bo – og erhvervsmæssige muligheder, og at de kan have udbytte af, at være sammen med andre unge og voksne i et socialt fællesskab.

Det er en forudsætning for optagelse i botilbudet, at de unge er beskæftiget i dagtimerne, enten i Birkebos dagtilbud eller i en anden form for beskæftigelse, skoleforløb, praktikforløb etc. tilrettelagt i samarbejde med botilbudet. Birkebo udbyder også STU.​

Birkebo modtager ikke kriminelle og har en ung et mindre misbrugsproblem, kan der kun I særlige tilfælde blive beviliget ophold.​

Efter LOS målgruppe – kategorier modtager vi unge med følgende problemstillinger:

1.​Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

3.​Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem.

4a. Lettere psykisk udviklingshæmmede (herunder ”sent udviklede”), der generelt er personligt selvhjulpne og underviselige.

Botilbudets kerneydelse:

Birkebo praktiserer en struktureret og forudsigelig hverdagslæring, hvor madlavning, indkøb, personlig hygiejne og fremtoning, personlig økonomi og fritidsliv med aktiviteter og sociale relationer indgår som vigtige elementer. Vi støtter den unge i at opretholde/skabe personlige netværk.

Der arbejdes i dagligdagen med ”mesterlæreprincippet”, forstået på den måde, at de praktiske forløb planlægges og udføres individuelt, så de unge føler sig vejledt, på den måde oplever de en tryghed der gør at de oplever succes med den enkelte opgave, dette gør at de kan vokse med opgaverne i det tempo som passer til netop dem.

Den ydre struktur og forudsigelighed kombineres med individuelle input f.eks. i form af personlige samtaler og synlige personlige udviklingspunkter / udviklingsmål, som fremgår af handleplanen, som den unge laver i samarbejde med sin kontaktperson.

Desuden arbejdes der blandt andet med at synliggøre adfærd og relationer samt logisk konsekvens. Valg af metode er individuel.

Overordnet tænkes der positivt, der fokuseres på det, den unge kan, så fokus flyttes fra det negative og det der går mindre godt.

På Birkebo er holdningen, at det er vigtigt, at den unge føler sig accepteret, holdt af og behandlet med respekt. Vi tilstræber at de unge får små succesoplevelser i hverdagen.

Der forsøges at skabe en varm atmosfære med glæde og humor i hverdagen.

Når vi har afdækket den unges vanskeligheder, dels ved neurologisk screening, og vore egne observationer, udvikler vi specielle pædagogiske metoder/støtteforanstaltninger, i forhold til den unges særlige vanskeligheder. Vi har hele tiden for øje, at alle gør det bedste, de har lært.

Eksempelvis:

Video/rollespil til træning af sociale færdigheder.

Adfærdstræning til overvindelse af angst.

Adfærdstræning til acceptabel sproglig form og kontakt.

Arbejdsskema tilpasset hver enkelt opgave og person.

For at støtte og opmuntre den unge gør vi​bl.a. følgende:

 • Direkte ros, knus og klem.
 • Anerkendelse i form af belønning.
 • Fremhævelse i andres påhør.
 • Humor og ”smådril” for at udvikle tolerance.
 • Nye udfordrende opgaver, når man er parat til det, så man vokser.

Vi holder husmøde til gensidig orientering af hinanden, om ting der vedrører alle.

Her tages beslutning om større ting, så som ferierejsemål, udflugter, fester og udformning af hus regler.

Vi er meget opmærksomme på, at mødet skal være rart. Det er ikke i dette forum, man kritiserer hinanden, men her lærer man mødekultur.

Dagbeskæftigelse:

Birkebos unge er som hovedregel – og altid til at begynde med – beskæftiget i Kirketerp Dagbeskæftigelse ApS, som er en selvstændig virksomhed beliggende på samme adresse som Birkebo. Se beskrivelse af dette på www. Birkebo1og2.dk .

Det er desuden muligt for unge der ikke bor på Birkebo at blive beskæftiget her.

Dagtilbudets indhold:

Kirketerp Dagbeskæftigelse praktiserer en helhedsorienteret indsats, hvilket vi mener, er absolut nødvendig med den målgruppe som tilbuddet henvender sig til.

Da de fleste af Dagbeskæftigelsens unge vil have massive problemer i forhold til at kunne gebærde sig på en almindelig arbejdsplads, må dagbeskæftigelsen nødvendigvis indeholde andre elementer end erhvervs afklaring. Dette skal ses ud fra det synspunkt, at man ikke kan forlange, at mennesker med så massive vanskeligheder, og færdigheder som endnu ikke er automatiseret, skal undervises fra morgen til aften.

Hverdagen vil for de flestes vedkommende, være opdelt i moduler, hvor der overvejende arbejdes med forskellige former for værkstedsundervisning, pedelopgaver, græsslåning, skovarbejde, hobby landbrug, kantine og rengøring. Dagbeskæftigelsen praktiserer en struktureret og forudsigelig hverdagslæring, hvor der arbejdes efter ”mesterlæreprincippet”, her også forstået på den måde, at de praktiske forløb planlægges og udføres individuelt, så de unge føler sig vejledt, så de kan være trygge og opleve succes, så de kan vokse med opgaverne i det tempo, som passer netop til dem.


Den ydre struktur og forudsigelighed kombineres med individuelle input f.eks. i form af personligt arbejdsskema, samtale og synlige personlige udviklingspunkter / udviklingsmål, som tilgodeser dels den unges ønsker og behov, og dels den kommunale jobplan.

Ind imellem disse erhvervsmoduler ligger der moduler hvor motorik, almenviden, arbejdsmoral og personlige og sociale kompetencer forsøges styrket.

Særydelser:

Også i dagbeskæftigelsen kan det forekomme, at en konkret beboers særlige behov ikke kan dækkes af kerneydelsen, selvom beboeren er indenfor botilbuddets målgruppe.

I sådanne tilfælde beskrives problemet, indholdet af særydelsen, og en pris. Dette aftales mellem den visiterende myndighed og botibuddet.

Bostøtte:

Vi tilbyder bostøtte til en del af de unge som flytter fra Birkebo. I udvælgelsen tager vi udgangspunkt i, om der fortsat er ide i, at den unge der flytter ud, skal knyttes til Birkebo, og om de unge på Birkebo kan profitere af samvær med den, der flytter.

Bostøtten tilrettelægges individuelt. Der udfærdiges en kontrakt til anbringende myndighed og der laves en skriftlig aftale med den unge om, hvilke ydelser der er brug for, hvor ofte besøgene skal være og hvilken medarbejder der bliver primær kontaktperson. Kopi af denne skriftlige aftale sendes til anbringende myndighed.

Stu:

Vi tilbyder ”Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.” I samarbejde med den unges UU-vejleder tilrettelægges en individuel uddannelsesplan, som tager udgangspunkt i den enkelte unges færdigheder og kompetencer. Uddannelsen ender med at den unge vil modtage et kompetencebevis.

Karakteristik af praktikstedets arbejdsmetoder

Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor​

Karakteristik af praktikstedets arbejdsmetoder:

Anvendte pædagogikformer på Birkebo

​​​

1. Neuropædagogik:

Screening

Interventions principper

S I = Sanse integrationstræning​

2.Konsekvenspædagogik:

Standard adfærdsanalyse:

personlig konsekvens

individuel konsekvens

fælles konsekvens

3.Kognitiv/samtale pædagogik:​

1. samtale modeller

2. skema til udvikling af kognitive strategier

3. succes bog

4. indkøbs barometer

5. selv støtter (lille bog)

4.Struktureret pædagogik:​

1. indflytter skema ( dækker 14 dage)

2. halvårsplan med ugeskemaer

3. måltavle til individuelle

4. verbal adfærdsmodifikation (belønning til at fremme adfærd)

5. unge samtaler: udviklings- mål daglige gøremål​

5. Relations pædagogik:​

1. massage

2. fodbad/aromaterapi (blok 1)

3. vippebræt

4. idræt

5. musik

6.krop og seksuel bevidsthed​

6. Mesterlæreprincippet

Praktikstedets struktur og organisering​

Birkebo har 2 afdelinger. Afdelingen B1 kan rumme 8 unge, og er den afdeling de unge altid starter på. På sigt kan de unge flytte på B2, når det vurderes at den unge er klar til det. Denne afdeling kan rumme 4 unge. B2 bliver betragtet som en form for udslusning, da personaledækningen her ikke er så høj.

Praktikstedets ledelses- og personalestruktur​

Birkebo har en daglig leder og en stedfortræder. Det er disse der tager de store beslutninger, dog som udgangspunkt aldrig uden at høre personalegruppens holdninger / meninger til dette.

Internt samarbejde​

Der er personale møde 1 gang ugentligt, det forventes derudover man deltager i div. sociale arrangementer, supervision mm.

Eksternt samarbejde​

Vi samarbejder løbende tæt med de enkelte unges sagsbehandlere, for at de hele tiden er opdateret på den unges udvikling.

Med jævne mellemrum har vi super vision ved cand. Psych. John zeuten med udgangspunkt I neuropsykologiske teorier.

Vi har desuden et tæt samarbejde med erhvervslivet I lokalområdet, for her igennem at skaffe praktikpladser til de unge.

Øvrige forhold​

Det indhentes straffeattest på samtlige medarbejdere, som bliver sendt til mariagerfjord kommune. Tavshedspligt samt magtanvendelses cirkulærer underskrives samt gennemlæses. Alle ansatte skal fremvise kørekort til leder hver ½ år, lederen skal have en kopi af dette. Vi modtager kun studerende I 3 praktikperiode, der har kørekort.

Studerende uden egen bil bør sætte sig grundig ind I de offentlige transportmuligheder til og fra Birkebo.

Uddannelsesplan​

Særlige forhold​

Øvrige forhold​

Det indhentes straffeattest på samtlige medarbejdere, som bliver sendt til mariagerfjord kommune. Tavshedspligt samt magtanvendelses cirkulærer underskrives samt gennemlæses. Alle ansatte skal fremvise kørekort til leder hver ½ år, lederen skal have en kopi af dette. Vi modtager kun studerende I 3 praktikperiode, der har kørekort.

Studerende uden egen bil bør sætte sig grundig ind I de offentlige transportmuligheder til og fra Birkebo.

Den studerendes placering på praktikstedet​

Den studerende vil være tilknyttet begge afdelinger og må påregne inde samt ude arbejde. Arbejdsplan for den studerende aftales inden praktikstart, der må påregnes dag- aften samt weekend arbejde.

Den studerende arbejder i dagtimerne i Birkebos dagbeskæftigelse.

Der er mulighed for at arbejde med alle linjefag da vi bestræber os på den studerende selv får et modul han/hun selv planlægger.

​Forventninger til den studerendes forudsætninger

Vi forventer den studerende er 25 år eller derover og gerne med livserfaring. Skulle den studerende være yngre end 25 år, vil vi gerne have besøg af vedkommende så snart praktik pladserne er fordelt, således vi kan vurdere om den studerende er moden nok til vores målgruppe.

I 3.praktikperiode forventes der at den studerende kan løfte sig op på, at se den pædagogiske opgave i lyset af samfundsmæssige forandringsprocesser.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder for 3.praktikperiode er:

 • Professionens arbejdsområder og opgavefelt
 • Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder
 • Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.
 • Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling
 • Professionsbevidsthed - og identitet
 • Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver

De faglige kompetencemål for 3. praktikperiode er:

 • Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling
 • Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
 • Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppe
 • Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt
 • Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder
 • Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling

Faglige mål på Birkebo: At den studerende:


 • Udviser interesse for de unges forskellige problematikker
 • Selvstændigt udfører og tilrettelægger pædagogiske forløb (evt. i samarbejde med kollegaer)
 • Udviser færdigheder i at iagttage og analyserer de unge
 • Viser tilfredsstillende færdigheder i konfliktløsning
 • Afprøver forskellige arbejdsfunktioner på Birkebo
 • Kommer med oplæg til diskussioner
 • Er fleksibel og ærlig
 • Stiller kritiske spørgsmål til personalets udførelse af arbejdet
 • Har ”gå på mod” i forhold til de daglige opgaver og er praktisk anlagt
 • Er en ansvarlig og loyal medarbejder
 • Overholder gældende regler og love (f.eks. tavhedspligt og magtanvendelsescirkulære)
 • Er forberedt til vejledningstimer, herunder med dagsorden og referat fra sidst.
 • Stiller realistiske krav til praktikstedet
 • Kan modtage kritik og rådgivning
 • Har kendskab til etik og moral i det pædagogiske arbejde
 • Bidrager med viden og nytænkning til stedet
 • Har forventninger til os
 • Vi forventer at div. deadlines overholdes.


Sociale mål på Birkebo: Vi ønsker at den studerende:

 • Er bevidst om personlige grænser og i stand til at udtrykke dem
 • Udviser samarbejdsevne
 • Deltager aktivt i personalemøder og supervision
 • Kan rumme de unge
 • Er ansvarlig og loyal over for arbejdsstedet og vores arbejdsmetoder
 • Har situationsfornemmelse
 • Kan danne sig et overblik og reflektere derpå
 • Kan give og modtage kritik på en konstruktiv måde
 • Deltager i personalearrangementer


Personlige mål på Birkebo: Vi ønsker at den studerende vil:

 • Arbejder med udvikling af personlige grænser
 • Bruger sig selv som identifikationsmodel i forhold til de unge
 • Fremstå som en tydelig/autentisk pædagog
 • Have kendskab til og besidde etik og moral i pædagogisk arbejde
 • Behandle de unge med respekt og omsorg
 • Være med til at fremme selverkendelse og selvtillid
 • Støtte de unge i at blive uafhængige og i stand til i videst mulig omfang, at klare sig selv på sigt.

Arbejdsplan for den studerende

Kontakt praktikstedet i god tid. Der vil forekomme både dag, aften og weekendarbejde.

Arrangementer, som den studerende skal deltage i

Arbejdsplan for den studerende

Der er mulighed for vejledning og drøftelse af pædagogiske problemstillinger med alle husets ansatte.

Den studerende vil bl.a. få et indblik i hjernens funktioner til Super Vision med Cand. Psych. John Zeuthen.

Forbesøg

Forbesøgets tilrettelæggelse

Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager?

Under forbesøget vil den studerende:

 • Blive vist rundt og møde målgruppen
 • Blive præsenteret for det pædagogiske grundlag, arbejdsmetoder etc.
 • Få introduktion til praktikstedsbeskrivelsen med uddannelsesplan og litteraturhenvisninger
 • Indgå aftaler om ansættelsesforhold og funktionsområder, herunder orientering og aftaler om arbejdsplan og mødetider

Det tilstræbes at den studerende første dag er på besøg i dagtimerne og anden dag om aftenen.

Under de to dages forbesøg vil det tilstræbes, at den studerende er tilknyttet en af de to praktikvejledere – Janne Elmegaard Thuesen/Helene Boje Hem

Praktikvejlederens kvalifikationer og forudsætninger​

Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende?

Birkebo har 2 vejledere, som er pædagog og cand. Pæd. Pæd. Psyk. Janne elmegaard thuesen, og lærer helene boje hem. Begge har gennemgået praktikvejlederkursus på ucn.

Det tilstræbes at der gives vejledning 1 gang ugentligt af ca. 1 times varighed. Vejledning er planlagt og struktureret primært af den studerende, og den studerende laver referat af hver enkelt vejledning evt. I form af logbog. Vejleder og den studerende får begge et underskrevet referat efter endt vejledning.

Den studerende og vejleder laver sammen en plan for hvorledes praktikdokumentet gennemgås og hvor ofte det tages op.

Skulle der opstå betænkelighed I forhold til praktikken underrettes den studerende I god tid og seminariet kontaktes om nødvendigt. Diskussion og kendskab til anvendte teorier, og pædagogiske metoder drøftes sammen med vejlederen på Birkebo.

Organisering af praktikvejledning​

Som udgangspunkt vil den studerende og vejleder have vejledning hver onsdag i forlængelse af personalemøde. Det er den studerende der laver dagsorden såvel som referat af vejledning.

Praktikdokumentet​

Den studerendes læringsmål vil være udgangspunktet i samtlige vejledningstimer, 

dog vil der være plads til refleksioner og observationer fra dagligdagen. 

Ligeledes vil den studerende få mulighed for at tale om de mere aktuelle ting.

Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen
Tilrettelægges I samarbejde med uddannelsesinstitutionen

Godkendelse af læringsmål jf. § 15 stk. 2

Sker i samarbejde med den studerende / vejleder / seminariet.

Status-udtalelse jf. § 14, stk. 3

(gælder kun 1. Praktikperiode)

2/3-besøg

(gælder kun 2. og 3. Praktikperiode)

Hvordan håndteres betænkelighed/bekymring i forhold til målopfyldelse

Seminariet kontaktes hurtigst muligt, hvis der er grundlag for betænkelighed.

Afsluttende evaluering og indstilling jf. § 22

Den afsluttende evaluering drøftes med den studerende før indstilling.

Linjefag

Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem?

Sundhed, krop og bevægelse

Motion - gå ture, cykelture, motionscenter, orienteringsløb, ridning…..

Sund kost – indkøb, kendskab til råvarer, hygiejne…..

Vejledning til de unge om personlig hygiejne, økonomi, fritid…

Udtryk, musik og drama

Kreativ værksted – de unge fremstiller ting til sig selv samt fælles projekter til Birkebo. 

Der kan blive tale om produktion af kreative produkter til salg i tilhørende gårdbutik.

Der arbejdes pt. ikke med musik/drama på Birkebo, men der er mulighed for den studerende kan låne musikrum, 

scene og lignende i forbindelse med musik/drama.

Værksted, natur og teknik

Træ- og metalværksted

Bygningsvedligehold

Brug og vedligehold af værktøj, køretøjer og maskiner

Pleje af grønne områder

Nyttehave

Frugtplantage

Skovfældning

Dyrehold

Specialisering

Børn og unge

MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE X​

MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER X

Litteratur

Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. Praktikperiode​

Læs gerne litteratur der omhandler diagnosen ”skizofreni”, litteratur om neuropsykologi f.Eks. 

”hjerner på begynderstadiet", samt litteratur om autisme og adhd. Vi kan også anbefale bogen 

"situeret læring" af jean lave og etienne wenger, der omhandler mesterlæreprincippet som vi arbejder ud fra på Birkebo.

Spørg evt. Ved forbesøget hvad der er mest relevant pt. Da målgruppen ændres.

Se vores Facebook​

Botilbud information

​Botilbuddet Birkebo ApS

CVR: 40608052

Adresse information​

​Klejtrupvej 15

9500 Hobro

Kontakt information​